23február2018

JÁRÁSOK 2013 - Járások kialakítása, járási hivatalok

Új Nemzeti Alaptanterv letöltés - NAT 2012-2013: új Nemzeti Alaptanterv lép életbe

Új Nemzeti Alaptanterv letöltés - NAT 2012-2013: új Nemzeti Alaptanterv lép életbe. Közzétették az új nemzeti alaptanterv szakmai tervezetét, és egy hónapon át folytatnak róla társadalmi vitát. Hoffmann Rózsa államtitkár sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a közoktatás egyik legsúlyosabb hibája, hogy nem tisztázott pontosan, mit kell tanítani az iskolákban, és ezen nagyon gyorsan változtatni kell A tartalmi szabályozással kapcsolatban kifejtette: a megelőző oktatási irányítás azt "fellazította", majdnem "eltüntette".

Friss: Új NAT 2013. szeptember 1-től: az új Nemzeti alaptanterv célegyenesbe ért

Jelenleg nincsenek kötelezően előírt tartalmak, amelyeket tanítani kellene - mondta, hozzáfűzve, hogy ezen fog változtatni az új nemzeti alaptanterv. A dokumentum szakmai tervezete hétfőtől elérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján. Hoffmann Rózsa az MTI kérdésére elmondta: a nemzeti alaptanterv részletei az egy hónapos társadalmi vita lezárultával ismerhetők meg, de a dokumentumban a nevelési intézkedések mindenképpen nagyobb hangsúlyt kapnak.

Az államtitkár országjáró körútján érkezett Debrecenbe, ahol pedagógusokkal és az oktatásban dolgozó szakemberekkel találkozott. Hoffmann Rózsa a mintegy száz vendégnek tartott előadásában a köznevelési rendszer átalakításának céljairól, mikéntjéről és a közoktatás legfontosabb változásairól, valamint a felsőoktatásról is beszélt.

Előadásából kiemelte, hogy az államnak egyértelműen felelősséget kell vállalnia a közoktatás irányításában, fenntartásában, ellenőrzésében. "A nevelés az elsődleges és mindent átfogó feladata a köznevelési rendszernek. Minden pedagógus munkájában, a mindennapokban jelen kell lennie egy olyan értékrenden alapuló nevelésnek, amelyet az alaptörvényünk és a Nemzeti Együttműködés Programja meghatároz" - foglalta össze az államtitkár.

A felsőoktatásra kitérve közölte: a hallgatói szerződés intézményének bevezetése és a keretszámok kialakítása a társadalom érdekét szolgálják, "hogy legyen hazánkban ápoló, mérnök, orvos." A hallgatói szerződés egyben nagyobb felelősségvállalást is követel meg a hallgatóktól - jegyezte meg. Hoffmann Rózsa rámutatott, hogy a kormány igyekszik a műszaki és természettudományos területek felé terelni a hallgatókat.

Várhatóan márciusban tárgyalhatja a kormány az új nemzeti alaptantervről (nat) szóló előterjesztést, amely többi között tartalmazza az erkölcstan oktatását, a hazafias és a családi életre nevelést is. Az új alaptanterv kitér továbbá az önkéntességre, a környezettudatosságra, a pályaorientációra, a gazdasági és pénzügyi nevelésre.Egy január 17-i keltezésű, az MTI birtokába került kormányrendelet-tervezet szerint a közigazgatási egyeztetést február 17-27 között tartják majd az új natról, ezt követően március 1-én tárgyalná az államtitkári értekezlet és március 7-én a kormány.

A dokumentum rögzíti, hogy a nat ismét kiegészül a mindenki számára kötelező minimális tananyaggal, és "a tantervek újrafogalmazásakor egyensúlyt kell teremteni az értékhordozó hagyományos és a mai kor által megkövetelt új tartalmak között, s azt öt-tízévenkénti korrekcióval fenn kell tartani."

A több mint kétszáz oldalas tervezetben az olvasható: a változások összhangban vannak a nemzeti köznevelési törvény azon szemléletével, hogy a nevelés-oktatás rendszere a közszolgálat elvére épüljön, szemben a korábbi piaci alapú szolgáltatás koncepciójával.

A dokumentum rögzíti, hogy a mostani tíz műveltségterület kiegészül a közműveltségi tartalmakkal három képzési szinten (1-4. évfolyam; 5-8. évfolyam; 9-12. évfolyam), és kitér a kerettanterv feladatára is.

Mint az anyagban kifejtették, az eddigi alaptantervekben is meglévő kiemelt fejlesztési területek új, a társadalmi elvárások által megfogalmazott tartalmakkal bővülnek, illetve a meglévő tartalmak kiegészülnek.

Ilyen új tartalmakként említik az erkölcsi nevelést, a nemzeti azonosságtudatot és a hazafias nevelést, az állampolgárságra, demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kultúra fejlesztését, a testi és lelki egészségre nevelést. Kitér az új nat a családi életre nevelésre, a másokért történő felelősségvállalásra, az önkéntességre, a környezettudatosságra, valamint a pályaorientációra, gazdasági és pénzügyi nevelésre, médiatudatosságra nevelésre, a tanulás tanítására.

E fejlesztési területek-nevelési célok többféle módon érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulhatnak meg a köznevelés folyamatában. Egyrészt beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint. Emellett tematizálják az alsó tagozaton a tanítói munkát, felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; témákat, fejlesztési helyzeteket adnak az egyéb nem tanórai keretekben folyó iskolai foglalkozásoknak, programoknak. A felsorolt területek beépítéséről a kerettantervek gondoskodnak majd - olvasható a javaslatban.

Az előterjesztés hivatkozik a nemzeti köznevelésről szóló törvényre, amelynek rendelkezései szerint az általános iskola első-nyolcadik évfolyamain az erkölcstan tantárgy oktatása a kötelező tanórai keretben történne. A kötelező tanórai foglalkozások keretében az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett tartalmában és módszertanában egyházi jogi személy által meghatározott, szervezett és felügyelt hit és erkölcstan óra választható.

Az új natban a kortárs irodalom jelentősebb arányban van jelen, mint korábban, "hiszen fontos, hogy az irodalom nem zárult le, hanem élő hagyomány". A nemzeti kánon részét képező alapvető művek szövegszerű ismerete minden képzési szinten követelmény - írják, megemlítve, hogy a nat egységesen és tételesen sorolja fel a közműveltségi kánont, kiemelten a magyar és az egyetemes irodalomban fundamentálisnak tekinthető szerzőket és műveket.

Az európai kereteknek megfelelően beillesztették a natba a nyelvi eszközök, feladattípusok, az interkulturális ismereteket és kompetenciákat. Rögzítik, hogy az idegen nyelvek oktatását legkésőbb 4. évfolyamra el kell kezdeni.

A 9-12. évfolyamon a tisztán matematikai problémák helyett a diákok számára valóság közelibb kérdéseket, a "hétköznapok matematikáját" helyezték előtérbe.Az ember és társadalom műveltségi terület abban különbözik az eddigiektől, hogy nem egy, hanem több tantárgyban jelenik meg, illetve épít magába. Részét képezik a társadalmi, gazdasági, állampolgári ismeretek, az etika, honismeret, sőt a filozófia is. Az ember a természetben műveltségi terület tartalmi elemei magukban foglalják a természettudományos tantárgyak alapvető elméleteit, és kiemelten jelenítik meg az egészségmegőrzés és a fenntarthatóság kérdéseit. Fontos alapelv - olvasható, hogy a természettudományi nevelésnek túl kell mutatnia az iskolai tanulási környezet mesterséges helyzetein és a mindennapi élethez kapcsolódó fejlesztési tartalmakat és közműveltségi elemeket kell közvetítenie.

A földünk és környezetünk műveltségi terület elsősorban hon- és népismeretet, a Magyarországon és szomszédságában élő népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek bemutatását, a kulturális és vallási értékek megjelenítését célozza. A művészetek műveltségi terület célja a forma-, ritmus- és színérzék kibontakoztatásának elősegítése, míg az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület kiemelt céljai: a gyakorlati tudás megteremtése, megerősítése, a problémakezelés és döntésképesség, valamint a kreativitás fejlesztése. A testnevelés és sport műveltségi terület integráltan jeleníti meg az egész életen át tartó testmozgást.

A dokumentum kitér arra is, hogy a tanuló kötelező és szabadon választott tanítási óráinak száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - egy tanítási napon nem lehet több hat tanítási óránál az első-harmadik évfolyamon, hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon, hét tanítási óránál az ötödik-nyolcadik évfolyamon, nyolc tanítási óránál a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon.

Nyilvános az új Nemzeti alaptanterv vitaanyaga - letöltés

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján olvasható az új Nemzeti alaptanterv vitaanyaga. A dokumentum megismerése mellett lehetőség van a szövegtervezet véleményezésére, az észrevételek, javaslatok elküldésére.

A Nemzeti alaptanterv (Nat) a hazai tartalmi szabályozás alapdokumentuma. A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény kimondja, hogy ,,az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapíthat meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására."

Az új alaptanterv egyik fontos összetevője, hogy a nevelés és az erkölcsi értékek hangsúlyozása mellett kiegészült az egyes műveltségterületek közműveltségi elemeivel. A megjelenő közműveltségi tartalmak a klasszikus három iskolaszakasz szerint rendeződnek: 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam. A Nat módosítása összefügg a 2011. decemer 20-án elfogadott, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szövegével. A 2012. szeptember 1-jétől életbe lépő törvény alapján a NAT a tervek szerint 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben, az 1., 5. és 9. évfolyamon tanulók számára lép életbe.

A következő címekre kattintva tekintheti meg a Nemzeti alaptanterv teljes szövegtervezetét, illetve egyes fejezeteit:

A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódóan, a szakmai szervezetek bevonásával már zajlik a Nemzeti iskolai oktatás irányelvének és a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiegészítése, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásához kapcsolódó irányelv átdolgozása.

A szövegtervezet február 6. és március 2. között lesz elérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.

A Nemzeti alaptanterv szövegtervezetének véleményezése erre a linkre kattintva van lehetőség!

(MTI/ofi.hu/jarasok.com)Newer news items:
Older news items:

Ha értesülni szeretne minden hírről, mely az új magyar járási rendszerrel kapcsolatos, kövessen minket a Facebook-on is!